Verklaring apostasie en godslastering

Muslims for Progressive Values (MPV Nederland) verklaart het volgende:


Wij keuren alle wetgeving af die afvalligheid en godslastering strafbaar stelt. Ook het gebruik van wetgeving en beleid dat religieuze, politieke, en etnische minderheden discrimineert en marginaliseert keuren wij ten zeerste af; geweld en haat tegen minderheden worden gerechtvaardigd terwijl de daders legale bescherming genieten. Fundamentalistische en extremistische groeperingen gebruiken op internationaal niveau ‘culturele soevereiniteit’ om deze onmenselijke wanpraktijken voort te zetten voor hun eigen politieke (staats)agenda.
Geloof en cultuur mogen nooit als voorwendsel gebruikt mag worden voor discriminatie, onverdraagzaamheid, en aansporing tot haat en geweld, en dat enige vorm hiervan absoluut in tegenstrijd is met internationale mensenrechtenverdragen. Wij geloven dat geloof en cultuur in overeenkomst met universele mensenrechten ingezet moeten worden voor duurzame ontwikkeling, voor sociale, inclusieve, en egalitaire initiatieven waarbij respect voor de mens en de natuur centraal staat.
Wij ambiëren pluralistische, egalitaire en inclusieve gemeenschappen waar men vrij is om openlijk kritisch te reflecteren op heilige geschriften, en om kritiek te leveren op veronderstelde religieuze praktijken zonder bang te hoeven zijn voor geweld en onderdrukking. Wij streven naar de eliminatie van dogmatische religieuze praktijken in het onderwijs. Om dit te bereiken bieden wij degelijke en gefundeerde kritische analyse van de Koran en historische praktijken, geworteld in deugdelijk en integer academisch werk. Zo staan we sterk tegen fundamentalistische en extremistische interpretaties en ideologieën die op gebrekkige klassieke islamitische jurisprudentie over afvalligheid gebaseerd zijn.

Doctrines die afvalligheid strafbaar stellen zijn lijnrecht in strijd met diverse verzen in de Koran:

 • Koran 2:217: ‘En wie van jullie afkeert van hun levensweg, en in ongeloof/ondankbaarheid sterft, hun werken zullen geen vruchten brengen in dit leven en het hiernamaals, zij zullen metgezellen van het vuur zijn, en daarin verblijven.’   
 • Koran 3:86: ‘Hoe zal Allah een gemeenschap leiden die ongelovig werd na te geloven, en zij verklaarden dat de boodschapper oprecht is, nadat duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen? Allah leidt niet de onrechtvaardige mensen.’
 • Koran 3:90: ‘Zeker, degenen die niet meer geloven na hun geloof, en versterken in hun ongeloof; hun berouw zal nooit geaccepteerd worden.’

Kritische reflectie van deze verzen maakt duidelijk dat God niemand oproept tot het bestraffen van degenen die van geloof in ongeloof vervallen. Verder historisch en taalkundig onderzoek bewijst dit verder: met ongeloof wordt het moedwillig niet willen inzien van de waarheid bedoelt, en uit de tradities en biografieën van de profeet (vzmh) blijkt dat apostasie een politieke beslissing inhield, geen religieuze. Hiermee overeenkomstig nemen wij het standpunt in dat iemands geloof tussen hem of haar en God is, en dat iedereen het recht heeft om zijn of haar religie en geloof uit te voeren zoals zijn of haar hart en wereldbeeld dat aangeeft.
Ook Godslastering is net als apostasie een zaak van gewetensvrijheid; een vrijheid die op talrijke plaatsen in de Koran genoemd word. Zo is geen ziel verantwoordelijk voor een andere ziel, en heeft niemand (moslim of niet) de autoriteit om degenen te straffen die in iets anders geloven dan zij. Zie bijvoorbeeld:

 • Koran 2:113: De Joden zeggen: de Christenen baseren zich niet op iets, en de Christenen zeggen: De Joden baseren zich niet op iets, alhoewel zij beiden de heilige schriften reciteren/volgen. Op die manier spreken ook degenen zonder kennis gelijksoortige woorden. Derhalve zal Allah op de dag der opstanding tussen hen oordelen over datgene waarin zij verschilden.
 • Koran 3:55: Toen Allah zei: ‘Oh Jezus, zeker, ik ben degene die jou zal vervullen en tot Mij omhoog doen rijzen, en jou zal reinigen van degenen die niet geloofden, en ik zal degenen die jou volgen hoger plaatsen dan degenen die niet geloven op de dag der opstanding. Dan is tot Mij jouw terugkomst, en Ik zal oordelen tussen jullie in dat waarin jullie verschilden.
 • Koran 7:87: En zou er een groep tussen jullie zijn die geloven in datgene dat waar ik mee gezonden ben, en een groep die niet geloven, wees (dan) geduldig totdat Allah oordeelt tussen ons. En Hij is de Beste van degenen die oordelen.
   
Geloof heeft geen betekenis zonder de vrijheid om vrij te denken en om een onorthodox en kritisch geloof te hebben en te uiten. Het wordt dan een lege uitoefening van conformiteit in plaats van een ware uitdrukking van iemands diepste connectie tot het Heilige.

Daarom roepen wij overheden, beleidsmakers en religieuze leiders op om:

 • Onmiddellijk alle wetgeving, beleidsstukken, praktijken, en fatwa’s in te trekken die opgesteld zijn tegen afvalligheid, Godslastering en ketterij, en/of die personen op basis van geloof, etniciteit, of politieke overtuiging discrimineren. Daarnaast roepen wij op om, in overeenkomst met internationale mensenrechten en islam, onmiddellijk te stoppen met lijfstraffen in de naam van Shari’a recht.   
 • Onpartijdige wetshandhaving door juridische instellingen en overheidsorganen te waarborgen, en hen verantwoording te laten afleggen wanneer zij selectief optreden tegen religieuze, etnische, of politieke minderheden.    
 • Eerlijke, veilige, en gelijke toegang tot volledige economische participatie, arbeidsmarktparticipatie, adequate gezondheidszorg, en onderwijs te garanderen voor religieuze, etnische en politieke minderheden door het opstellen van sociale beschermingsmaatregelen en procedures, en dat deze diensten nooit geweigerd worden aan een persoon op basis van geloof, etniciteit of politieke overtuiging.
 • Niet-gouvernementele organisaties te ondersteunen die openlijk voor egalitaire, inclusieve, geweldloze en kritische interpretaties en analyses van theologische literatuur en heilige geschriften pleiten en deze verspreiden.
 • Statistische gegevens bij te houden over (gewelds)incidenten tegen minderheden, ook wanneer deze door de staat worden gedoogd, vooral op het gebied van economische participatie en het kunnen benutten van de bovengenoemde openbare diensten.

Ter conclusie:
Wij van MPV geloven dat vrijheid van godsdienst en geweten niet alleen essentieel zijn voor vreedzaam samenleven en internationaal recht, maar dat deze integraal onderdeel zijn van de islam. Alle wereldburgers hebben het recht om op hun eigen manier hun geloof te beleven, zonder bang te hoeven zijn voor bedreigingen, sancties, of marteling vanuit hun gemeenschap of overheid. Middels scheiding van kerk en staat kunnen wij een leven van waardigheid leiden, met vrijheid van geweten zoals de Koran dat ons voorschrijft. Wij verwelkomen en moedigen iedereen aan die geïnteresseerd is om met ons de dialoog aan te gaan en interreligieuze- en interculturele dialoog willen faciliteren.

Laten wij ons inzetten om ons geloof en cultuur terug te winnen van dogma’s, extremisme, misogynie en islamisme,  en het gebruiken om humanitaire en islamitische waarden te verspreiden ten bate van de gehele mensheid, in shaa Allah.